Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Mozdulj Nyíregyháza! honlapon történő adatkezelés 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
telefonszám: 42/524-524
e-mail: sport@nyiregyhaza.hu
adatvédelmi tisztviselők: Markó Zsuzsanna, dr. Puskás Gabriella
e-mail: adatvedelem@nyiregyhaza.hu 

2. Az adatkezelés célja
A Mozdulj Nyíregyháza! honlapon, a programsorozathoz kapcsolódóan a feliratkozók részére hírlevél küldése, online időpont foglalása, videótár elérése.

3. Az adatkezelés jogalapja
A felületen kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti – hozzájárulása.

4. A kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

5. Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. (leiratkozás)
Leiratkozás módjai: hírlevél aljén lévő "Leiratkozás" link használatával

6. Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó
NetMasters Europe Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5., email: szia@netmasters.hu),
A NetMasters Europe Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik a hosting szerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerében tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

7. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatal nem történik.

8. Cookie használata
A cookie a honlap meglátogatásakor a honlap által a felhasználó számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak a felhasználó számára. 

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:
felhasználói munkamenet tárolására,
statisztikák gyűjtésére,
felhasználói beállítások tárolására,
a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására.
A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.

9. Adattovábbítás harmadik személy részére
Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Azonban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy a jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

10. Adattárolás módja
Az adatok tárolása papír alapon és elektronikusan történik.

11. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a papír alapon és az informatikai eszközök útján tárolt személyes adatok védelme érdekében. Az adatok kezelését az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik. A tárolt adatokhoz az arra kijelölt munkatársak rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. 

12. Az érintettek jogai
Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett bármikor jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével összefüggő információkról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, vagy kiegészítse.
Törléshez és tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha vitatja a kezelt adatok pontosságát, az adatkezelés jogszerűségét és/vagy szükségességét, vagy korábban tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban (a vitás kérdés lezárultáig).
Adathordozhatóság joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel a nyilvántartásába.
Jogorvoslathoz való jog: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak. Az érintettek az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezhetik. A NAIH a panaszokat csak abban az estben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

NAIH elérhetősége:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9
telefon: 06 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu